Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Σταυρόλεξο: "Σύνδεση Αντιστάσεων σε Σειρά"

"http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> Σύνδεση Αντιστάσεων

Σύνδεση Αντιστάσεων

Crossword

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
Down: 2: Η σύνδεση σε σειρά δεν χρησιμοποιείται πολύ για τη σύνδεση ηλεκτρι¬κών καταναλωτών, γιατί παρουσιάζει το μειονέκτημα, αν παρουσιαστεί βλάβη σε έναν καταναλωτή και διακοπεί το κύκλωμα, να ________ η λει¬τουργία όλων των καταναλωτών που συνδέονται στο κύκλωμα.
1       2      
         
 3          
         
 4          
     5